DODATKI

DODATKI

Dodatki do szaf metalowych

DASZEK DS-30

Wys. 240 [mm]
Szer. 300 [mm]
Gł.     490 [mm]

DASZEK DS-40

Wys. 240 [mm]
Szer. 400 [mm]
Gł.     490 [mm]

DASZEK DS-50

Wys. 240 [mm]
Szer. 500 [mm]
Gł.     490 [mm]

DASZEK DS-60

Wys. 240 [mm]
Szer. 600 [mm]
Gł.     490 [mm]

DASZEK DS-80

Wys. 240 [mm]
Szer. 800 [mm]
Gł.     490 [mm]

DASZEK DS-90

Wys. 240 [mm]
Szer. 900 [mm]
Gł.     490 [mm]

DASZEK DS-120

Wys.  240 [mm]
Szer. 1200 [mm]
Gł.      490 [mm]

ŁAWKA RUCHOMA LR-30

Wys.  410 [mm]
Szer.  300 [mm]
Gł.       755 [mm]

ŁAWKA RUCHOMA LR-40

Wys.  410 [mm]
Szer.  400 [mm]
Gł.       755 [mm]

ŁAWKA RUCHOMA LR-50

Wys.  410 [mm]
Szer.  500 [mm]
Gł.       755 [mm]

ŁAWKA RUCHOMA LR-60

Wys.  410 [mm]
Szer.  600 [mm]
Gł.       755 [mm]

ŁAWKA RUCHOMA LR-80

Wys.  410 [mm]
Szer.  800 [mm]
Gł.       755 [mm]

ŁAWKA RUCHOMA LR-90

Wys.  410 [mm]
Szer.  900 [mm]
Gł.       755 [mm]

ŁAWKA RUCHOMA LR-120

Wys.   410 [mm]
Szer.  1200 [mm]
Gł.        755 [mm]

ŁAWKA STAŁA LS-30

Wys.  410 [mm]
Szer.  300 [mm]
Gł.       755 [mm]

ŁAWKA STAŁA LS-40

Wys.  410 [mm]
Szer.  400 [mm]
Gł.       755 [mm]

ŁAWKA STAŁA LS-50

Wys.  410 [mm]
Szer.  500 [mm]
Gł.       755 [mm]

ŁAWKA STAŁA LS-60

Wys.  410 [mm]
Szer.  600 [mm]
Gł.       755 [mm]

ŁAWKA STAŁA LS-80

Wys.  410 [mm]
Szer.  800 [mm]
Gł.       755 [mm]

ŁAWKA STAŁA LS-90

Wys.  410 [mm]
Szer.  900 [mm]
Gł.       755 [mm]

ŁAWKA STAŁA LS-120

Wys.   410 [mm]
Szer.  1200 [mm]
Gł.        755 [mm]

ŁAWKA WOLNOSTOJĄCA LW-80

Wys.  410 [mm]
Szer.  800 [mm]
Gł.      390 [mm]

ŁAWKA WOLNOSTOJĄCA LW-100

Wys.   410 [mm]
Szer.  1000 [mm]
Gł.       390 [mm]

ŁAWKA WOLNOSTOJĄCA LW-120

Wys.    410 [mm]
Szer.  1200 [mm]
Gł.        390 [mm]